Ocena požarne ogroženosti

Ocena požarne ogroženosti predstavlja izhodišče za načrtovanje ukrepov varstva pred požarom za posamezno stavbo. S pridobljeno oceno je pogojena periodika usposabljanja zaposlenih, potreba po izdelavi požarnih načrtov, načrtov evakuacije in zahtevana strokovna izobrazba osebe, ki je odgovorna za izvajanje strokovnih nalog na področju varstva pred požarom.

Ocenjeno požarno tveganje in ogroženost mora zajeti tiste dejavnike, ki vplivajo na verjetnost nastanka in razširitve požara ter ogroženosti življenja in zdravja ljudi, živali ter premoženja.

Oceno požarne ogroženosti izdelamo v skladu s Pravilnikom o metodologiji za ugotavljanje požarne ogroženosti (Uradni list RS, št. 70/1996). Prav tako oceno požarne ogroženosti izdelamo za lokalne skupnosti, ki jo potrebujejo pri pripravi načrtov zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah.

S klikom na to povezavo si oglejte naše reference.

ocena pozarne ogrozenosti