Požarni sektor d.o.o.

Se ukvarja z opravljanjem vseh vrst strokovnih nalog s področja varstva pred požarom in varnosti in zdravja pri delu, za katere ima pridobljena vsa potrebna dovoljenja (MDDSZ in URSZR) in licence (IZS). Kot je razvidno iz imena podjetja je glavna dejavnost podjetja posvečena požarni varnosti, del dejavnosti pa je posvečen varnosti in zdravju pri delu in ravnanju z gradbenimi odpadki.


VARSTVO PRED POŽAROMVARNOST IN ZDRAVJE PRI DELUGRADBENI ODPADKI- študija požarne varnosti, - izjava o varnosti z oceno tveganja,  - načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki
- zasnova požarne varnosti, - varnostni načrt, - načrt odstranjevalnih del
- izkaz požarne varnosti stavbe, - navodila za varno delo,- elaborat preprečevanja in zmanjševanja
- presoja požarne varnosti,
 - elaborat varstva pri delu,  emisij delcev iz gradbišča
- požarni red, - koordinacija na začasnih in premičnih  
- ocena požarne ogroženosti, gradbiščih,
- požarni načrt, - pogodbeno izvajanje storitev s področja ZAŠČITA PRED HRUPOM
- načrt evakuacije, varnosti in zdravja pri delu. - elaborat zaščite pred hrupom v stavbah.
- grafična simulacija evakuacije oseb, - - - - -
 
- pogodbeno izvajanje storitev s področja
- meritve drsnosti tal.  
  varstva pred požarom.
 


TEHNIČNI PREGLEDI ZA POSLOVNE PROSTORE in OBJEKTE

Družba razpolaga z dvema strokovnjakoma za posamezna tehnična področja (varnost in zdravje pri delu in varnost in zdravje pri delu) v postopku pridobivanja uporabnega dovoljenja ali v postopku pridobivanja odločbe za opravljanje dejavnosti.
 
Postopki se izvajajo na zahtevo Upravne enote, ki vodi postopek za pridobitev odločbe po 4.členu Zakona o gospodarskih družbah, za pravne in fizične osebe ter za izvajanje gostinske dejavnosti. Opravljanje posameznih strokovnih del pri tehničnih pregledih predpisuje 90.členu Zakona o graditvi objektov.