Študija požarne varnosti

Študija požarne varnosti je dokument, ki je sestavni del projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Določa ukrepe za zagotovitev predpisane ravni varstva pred požarom v objektih. Izdelava študije je obvezna za vse stavbe in inženirske objekte skladno s Pravilnikom o študiji požarne varnosti (Uradni list RS, št. 132/2006).

Študija pa je zahtevana tudi za naslednje gradbeno inženirske objekte:
- predori in prehodi (cestni in železniški predori dolžine 500 m in več),
- naftovodi in prenosni plinovodi (naftovodi, plinovodi, če je delovni tlak višji od 16 barov),
- prenosni elektroenergetski vodi (razdelilne transformatorske postaje primarne napetosti več kot 110 kV),
- kompleksni industrijski objekti (objekti kemične industrije, energetski objekti z močjo več kot 10 MW in objekti z uporabo jedrskih ali radioaktivnih snovi),
- objekti za šport, rekreacijo in drugi objekti za prosti čas (objekti, ki sprejmejo 1500 obiskovalcev ali več, marine z več kot 1000 privezi).

Izdelava študije je obvezna tudi v primeru dozidave oziroma nadzidave objekta, če le ta s prvotnim delom tvori funkcionalno celoto in izpolnjuje pogoje požarno zahtevne stavbe. Študijo lahko izdela fizična ali pravna oseba - odgovorni projektant, ki izpolnjuje zakonsko predpisane pogoje ter ima opravljen strokovni izpit za izdelovanje študije (po predpisih o strokovnih izpitih s področja opravljanja inženirskih storitev) in je vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS (Inženirska zbornica Slovenije).

Za izdelavo študije mora investitor ali projektant pridobiti pogoje za izdelavo projektne dokumentacije. Tiste, ki se nanašajo na požarno varnost, izda Uprava RS za zaščito in reševanje.

Študija požarne varnosti vsebuje tudi obvezno prilogo, ki jo imenujemo Izkaz požarne varnosti. To je povzetek vsebine študije (tudi zasnove) požarne varnosti, ki ima v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja izpolnjeno samo rubriko načrtovani ukrepi. Stolpec izvedeni ukrepi se izpolni ob zaključku gradnje, izpolni pa ga odgovorni projektant požarne varnosti, ki je študijo tudi izdelal.

S klikom na to povezavo si oglejte naše reference.

studija pozarne varnosti