Varnost na gradbišču

Skladno z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/2005) in Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/1999) ter Zakonom o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/2004) izvajamo vsa pripravljalna dela s področja varnosti in zdravja pri delu na obravnavanem gradbišču.

gradbiscni znaki
Imenovanje koordinatorja za varnost in zdravje pri delu
Kadar je predvideno, da bo dela na gradbišču izvajalo dva ali več izvajalcev, mora naročnik ali nadzornik projekta imenovati enega ali več koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu, posebej za fazo priprave in fazo izvajanja projekta.
Koordinatorja je treba imenovati tudi v primeru, ko naročnik odda dela izvajalcu, ki nato za izvedbo del sklene pogodbe s podizvajalci.


Prijava gradbišča
V primerih, ko je predvideno, da bo delo trajalo več kot 30 delovnih dni in na gradbišču hkrati dela več kot 20 delavcev, ali je predvideni obseg dela 500 delavec dni ali več, mora naročnik ali nadzornik projekta sestaviti prijavo gradbišča, kot je to določeno v Prilogi III uredbe.
Naročnik ali nadzornik projekta morata prijavo poslati inšpekciji za delo najpozneje 15 dni pred začetkom del na takem gradbišču. Kopijo prijave je treba na gradbišču namestiti na vidno mesto.
Naročnik ali nadzornik projekta morata ažurirati prijavo gradbišča v primeru sprememb, ki vplivajo na rok dokončanja dela, v primerih uvedbe novega delodajalca ali začasne ustavitve del.


Obveznost naročnikov
Naročnik del (investitor) mora že v fazi načrtovanja in priprave projekta poskrbeti, da se upoštevajo ukrepi za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu ter za njihovo koordinacijo in izvajanje. Naročnik lahko te obveznosti prevzame sam ali pooblasti fizično ali pravno osebo, ki v njegovem imenu prevzame odgovornost za projekt.

Obveznosti naročnika so sledeče:
- upoštevanje temeljnih načel iz 6. člena zakona o varnosti in zdravju pri delu,
- posredovanje prijave začetka del inšpekciji dela (prijava gradbišča - priloga III uredbe),
- zagotovitev izdelave varnostnega načrta,
- določitev enega ali več koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu, posebej za pripravljalno fazo projekta,
- določitev enega ali več koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu za fazo izvajanja del ter
- izdelava dokumentacije za varno izvajanje poznejših del na dokončani zgradbi.


S klikom na to povezavo si oglejte naše reference.