Novice


16.
Aug
2011

Energetska sanacija stavb

Energetska sanacija stavbe je običajno potrebna, ko uporabnik ugotovi, da je stavba energetsko potratna in je potrebno z gradbenimi posegi zagotoviti manjšo porabo energije za ogrevanje, hlajenje, pripravo sanitarne vode,…... Več
26.
Sep
2011

Novosti pri izvajanju ukrepov varstva pred požarom

Novosti pri izvajanju ukrepov varstva pred požarom Več
07.
Jul
2011

Cena inženirskih storitev

Inženirske zbornice Slovenije (IZS) je na svoji 27. redni skupščinski seji (dne 19. 4. 2011) sprejela poenotenje meril za določevanje vrednosti inženirskih storitev (Indikativna in poenostavljena merila za vrednotenje inženirskih storitev), ki jih j... Več
03.
Jan
2012

Spremembe na področju varnosti in zdravja pri delu

Konec leta 2011 so bili sprejeti štirje pravilniki, ki zadevajo področje varnosti in zdravja pri delu in sicer: - Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu. - Pravilnik o dovoljenjih za opravljanje strokovnih na... Več
05.
Sep
2011

Stanovanjske hiše - gradnja in rekonstrukcija

Za gradnjo ali rekonstrukcijo stanovanjske hiše mora investitor pridobiti gradbeno dovoljenje. Več
05.
Sep
2011

Sončne elektrarne - fotovoltaika

Nameščanje naprav, ki proizvajajo električno energijo iz obnovljivih virov energije in iz soproizvodnje toplote in električne energije z visokim izkoristkom, se v skladu s predpisi, ki urejajo graditev, šteje za investicijska vzdrževalna dela, če so ... Več
30.
Sep
2011

Zakonsko predpisani pregledi in preizkusi naprav in sistemov

Lastnik in uporabnik vgrajenih sistemov mora zagotavljati, da so vgrajene strojne in elektro napeljave, naprave in oprema redno vzdrževane v skladu z navodili proizvajalca in v zakonsko predpisanih rokih, kot na primer:... Več
13.
Mar
2012

Elaborat zapore občinskih in državnih cest

V skladu z Zakonom o cestah, je dovoljeno izvajati dela na in ob državni cesti le ob izpolnjevanju pogojev, ki jih predpisuje ta zakon. Mednje spada tudi dovoljenje za delno – polovično, oziroma ali popolno zaporo odseka državne ceste. V ta namen je ... Več
11.
Jan
2012

Požarni načrt za objekte, ki so opremljeni s sončno elektrarno

Pravilnika o požarnem redu v svojih spremembah in dopolnitvah v 2. členu (Uradni list RS, št. 34/2011) navaja, da je potrebno izdelati POŽARNI NAČRT za vse objekte, ki so opremljeni s sončno elektrarno in istočasno povezani na javno električno omrežj... Več
29.
Apr
2012

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU »VČERAJ, DANES in JUTRI«

S prestopom iz enega v drugo tisočletje se je tudi »naša« miselnost pričela spreminjati do take mere, da se z mislijo na čim kvalitetnejše življenje in delo ponovno zavedamo lastnih vrednot, vrednot naših sodelavcev in zaposlenih. Do takih zaključkov... Več


» 1 2 3 4 5 6 «