Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih s področja varnosti in zdravja pri delu

Zakonska osnova teoretičnega izobraževanja in usposabljanja zaposlenih je zahteva Zakona o varnosti in zdravju pri delu Uradni list RS, št. 56/1999, 64/2001). Usposabljanje mora biti prilagojeno posebnostim delovnega mesta in se izvaja po programu, ki ga mora delodajalec po potrebi obnavljati in spreminjati njegovo vsebino glede na nove oblike in vrste nevarnosti.

Delodajalec mora delavca usposobiti za varno opravljanje dela ob sklenitvi delovnega razmerja, ob razporeditvi na drugo delo, ob uvajanju nove tehnologije in novih sredstev za delo ter ob spremembi v delovnem procesu, ki lahko povzroči spremembo varnosti pri delu.

Delodajalec določi obvezne občasne preizkuse teoretične in praktične usposobljenosti za varno delo za delavce, ki delajo na delovnem mestu, kjer iz ocene tveganja izhaja večja nevarnost za poškodbe in zdravstvene okvare in za tiste delavce, ki delajo na delovnih mestih, kjer so poškodbe pri delu in zdravstvene okvare pogostejše.

Rok za občasne preizkuse, kjer obstaja večja nevarnost za poškodbe in zdravstvene okvare, ne sme biti daljši od dveh let. Preizkus teoretične in praktične usposobljenosti za varno delo se preverja na delovnem mestu.

Program teoretičnega izobraževanja za področje varnosti in zdravja pri delu je obvezen za vse zaposlene, študente, praktikante ter pogodbene delavce.

usposabljanje VPD