Izjava o varnosti z oceno tveganja

Izjava o varnosti z oceno tveganja se izdeluje na podlagi Zakona o varnosti in zdravja pri delu (Uradni list. RS, št. 56/1999, 64/2001) in Pravilnika o načinu izdelave izjave o varnosti z oceno tveganja (Uradni list RS, št. 30/2000).

Izjava o varnosti je listina, s katero delodajalec pisno izjavi, da izvaja vse ukrepe za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu, glede preprečevanja nevarnosti in tveganja pri delu, obveščanja in usposabljanja delavcev, dajanja navodil, ustrezne organiziranosti ter zagotavljanja potrebnih materialnih sredstev v ta namen.

Ocena tveganja je sestavni del izjave o varnosti.

Ocenjevanje tveganja pa je sistematično evidentiranje in proučevanje vseh dejavnikov delovnega procesa, z namenom ugotoviti možne vzroke za nastanek poškodb pri delu, poklicnih boleznih, bolezni v zvezi z delom in možnosti preprečevanja, odpravljanja in zmanjševanja tveganj.

Strokovne podlage za izjavo o varnosti z oceno tveganja lahko izdela strokovni delavec, ki mu delodajalec poveri opravljanje teh nalog. Za opravljanje tega dela pa mora imeti opravljen strokovni izpit iz varnosti in zdravja pri delu.
 

Revizija izjave o varnosti z oceno tveganja
Izjavo o varnosti in oceno tveganja je potrebno dopolniti in popraviti v naslednjih primerih:
- ko obstoječi preventivni ukrepi varovanja niso zadostni,
- ko je ocenjevanje temeljilo na podatkih, ki niso več ažurni,
- ko obstajajo možnosti in načini za izpopolnitev oziroma dopolnitev ocenjevanja.
 

Posebne oblike izjave o varnosti:

1. Izjava o varnosti za noseče delavke in za delavke, ki so pred nedavnim rodile ali ki dojijo

Pravno podlago določa Pravilnik o varovanju zdravja pri delu nosečih delavk, delavk, ki so pred kratkim rodile ter doječih delavk (Uradni list RS, št. 83/2003).
Delodajalec mora za vsa dela, pri katerih obstaja tveganje za izpostavljenost dejavnikom, ki lahko negativno vplivajo na zdravje nosečih delavk, delavk, ki so pred kratkim rodile, ter doječih delavk, v okviru ocene tveganja oceniti vrsto, stopnjo in trajanje izpostavljenosti, oceniti vrsto in stopnjo tveganja za poškodbe in zdravstvene okvare in določiti ter izvesti ustrezne varnostne ukrepeV oceni tveganja se posebej preveri vpliv nočnega in nadurnega dela na zdravje delavke in zdravje otroka v času, ko je delavka noseča in še eno leto po porodu oziroma ves čas, ko doji otroka.

Delodajalec mora oceno tveganja obnavljati in dopolnjevati pri vsaki spremembi dejavnikov, ki škodljivo vplivajo na zdravje delavke in zdravje otroka, ravno tako mora obveščati delavke in njihove predstavnike o rezultatih ocen tveganja, in o vseh varnostnih ukrepih, ki se nanašajo na varovanje zdravja pri delu.
 
2. Izjava o varnosti za male delodajalce
Delodajalec, ki ugotovi, da ni nevarnosti in škodljivosti skladno s Pravilnikom o načinu izdelave izjave o varnosti z oceno tveganja (6. člen), zaradi katerih bi bilo potrebno določiti ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in zaposluje manj kot 10 delavcev, poda pisno izjavo o varnosti skladno z zahtevami omenjenega pravilnika.
 
3. Izjava o varnosti za kmeta
Kmet, ki sam ali s člani svojih gospodarstev oziroma družinskimi člani opravlja kmetijsko dejavnost, poda pisno izjavo o varnosti skladno z zahtevami Pravilnika o načinu izdelave izjave o varnosti z oceno tveganja.

izjava o varnosti