VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU »VČERAJ, DANES in JUTRI«

29.04.2012
S prestopom iz enega v drugo tisočletje se je tudi »naša« miselnost pričela spreminjati do take mere, da se z mislijo na čim kvalitetnejše življenje in delo ponovno zavedamo lastnih vrednot, vrednot naših sodelavcev in zaposlenih. Do takih zaključkov je končno prišel tudi zakonodajalec, ki je s spremembo zakonodaje skrb za to področje varnosti in zdravja pri delu zopet predal v roke delodajalcu in ne »servisom«, ki pri delodajalcih skrbijo za to področje. Le ti, naj bi opravljali le še specifične naloge katerih sami delodajalci ne morejo ozirom zanj nimajo pooblastil.


roboti
Ostale zahteve ostajajo v podobnih okvirjih in sicer: še vedno mora delodajalec izdelati izjavo o varnosti z oceno tveganja, s katero pisno izjavi, da izvaja vse ukrepe za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu, ki služijo preprečevanju nevarnosti in tveganja pri delu, obveščanju in usposabljanju delavcev, dajanju navodil, ustrezni organiziranosti ter zagotavljanju potrebnih materialnih sredstev v ta namen. V sklopu izjave more delodajalec še oceniti tveganje za vsa delovna mesta na katerih zaposluje osebe.

Nova zakonodaja podaja kar nekaj novosti in sicer narekuje, da more vsak delodajalec pripraviti interne akte, ki podajajo postopke v primeru dela zaposlenih pod vplivom alkohola, drog in drugih substanc ter postopke v primeru nasilja nad zaposlenimi s strani tretjih oseb.
Največji poudarek pa je na dveh novih področjih – to sta psihosocialna tveganja in promocija zdravja.

Kaj so psihosocialna tveganja?
To so tveganja pri delu, kjer je zaradi dalj časa trajajočega stresa kot posledice neprimernih in prepovedanih odnosov na delu, kot so nasilje, trpinčenje (mobbing), nadlegovanje in diskriminacija, pogosto hudo ogroženo zdravje zaposlenih.
Strokovnjaki za varnost in zdravje v državah članicah evropske unije (EU) ocenjujemo, da je kar 25% vseh odsotnosti z dela potrebno pripisati tej skupini nevarnosti pri delu.

In kaj je promocija zdravja?
Promocija zdravja temelji na skupnih prizadevanjih delodajalca in njegovih zaposlenih za izboljšanje zdravja in dobrega počutja na delovnem mestu. Do teh vrednot se dokopljemo z izboljšanjem organizacije dela in delovnega okolja, spodbujanjem zaposlenih, da se udeležujejo zdravih dejavnosti, omogočanjem izbire zdravega načina življenja ter spodbujanjem osebnostnega razvoja.

Ukrepi se delijo na organizacijske in sicer:
  -  omogočanje gibljivega delovnega časa in prilagodljivih delovnih mest,
  -  omogočanje delavcem, da sodelujejo pri izboljšavah organizacije dela in delovnega okolja,

  -  zagotavljanje priložnosti za vseživljenjsko učenje delavcev.

Okoljske ukrepe:

  -  zagotavljanje skupnih družabnih prostorov,
  -  popolna prepoved kajenja,
  -  zagotavljanje spodbudnega psihosocialnega delovnega okolja.

Individualne ukrepe:
  -  ponujanje in financiranje športnih tečajev in dogodkov,
  -  spodbujanje zdravega prehranjevanja,
  -  ponujanje programov opuščanja kajenja,
  -  podpiranje duševnega dobrega počutja, na primer z zagotavljanjem zunanje anonimne psihosocialne pomoči, svetovanja in usposabljanja za obvladovanje stresa.

Kaj ima delodajalec od tega?
Organizacija dela in nalog temelji na zdravih zaposlenih, ki delajo v spodbudnem okolju in so vse delovne dni prisotni na njihovem delovnem mestu. Promocija zdravja na delovnem mestu ima odločilen prispevek k boljšemu počutju in zdravju delavcev, s čimer se doseže:
  -  zmanjšano izostajanje od dela,
  -  večja motivacijo, izboljšana produktivnost,
  -  lažje zaposlovanje,
  -  manjše prehajanje (fluktuacija) zaposlenih med delodajalci,
  -  pozitivno in skrbno podobo družbe.

Raziskave znotraj evropske unije (EU) kažejo, da vsak evro namenjen promociji zdravja na delovnem mestu, prinaša donos v višini od 2,5 do 4,8 EUR zaradi manjših stroškov izostajanja zaposlenih iz dela.

Promocije zdravja na delovnem mestu pa ni smiselno izvajati v primeru, da delodajalec ne ponuja varnega in zdravega delovnega okolja in s tem ne obvladuje vseh tveganj na delovnih mestih.

Varnost in zdravje pri delu ni le zakonska in družbena obveznost, temveč družbam prinaša več koristi kot slabosti. Družbe se zavedajo, da zagotavljanje varnega in zdravega dela zmanjšuje število poškodb ali bolezni, povezanih z delom, vendar pa sta varnost in zdravje pri delu tudi bistveni element njihove poslovne uspešnosti.

Zadnje novice


16.
Aug
2011

Energetska sanacija stavb

Energetska sanacija stavbe je običajno potrebna, ko uporabnik ugotovi, da je stavba energetsko potratna in je potrebno z gradbenimi posegi zagotoviti manjšo porabo energije za ogrevanje, hlajenje, pripravo sanitarne vode,…... Več
26.
Sep
2011

Novosti pri izvajanju ukrepov varstva pred požarom

Novosti pri izvajanju ukrepov varstva pred požarom Več
07.
Jul
2011

Cena inženirskih storitev

Inženirske zbornice Slovenije (IZS) je na svoji 27. redni skupščinski seji (dne 19. 4. 2011) sprejela poenotenje meril za določevanje vrednosti inženirskih storitev (Indikativna in poenostavljena merila za vrednotenje inženirskih storitev), ki jih j... Več
03.
Jan
2012

Spremembe na področju varnosti in zdravja pri delu

Konec leta 2011 so bili sprejeti štirje pravilniki, ki zadevajo področje varnosti in zdravja pri delu in sicer: - Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu. - Pravilnik o dovoljenjih za opravljanje strokovnih na... Več
05.
Sep
2011

Stanovanjske hiše - gradnja in rekonstrukcija

Za gradnjo ali rekonstrukcijo stanovanjske hiše mora investitor pridobiti gradbeno dovoljenje. Več