Novosti pri izvajanju ukrepov varstva pred požarom

26.09.2011
Novosti pri izvajanju ukrepov varstva pred požarom


Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Uradni list RS, št. 32/2011) uvaja na področju usposabljanj precej novosti, ki se pričnejo uporabljati z januarjem 2012.
Pravilnik je stopil v veljavo v mesecu maju 2011 in obravnava področje usposabljanja za varstvo pred požarom, pooblastila za izvajanje ukrepov varstva pred požarom in pogoje za pridobitev strokovnega izpita za izvajanje nalog s področja varstva pred požarom.

Periodika usposabljanj za zaposlene je kot do sedaj določena glede na oceno požarne ogroženosti posameznega objekta. Periodika usposabljanja za gašenje usposobljenih oseb in oseb odgovornih za gašenje začetnega požara in izvajanje evakuacije pa je na novo določena in ne sme biti daljša kot tri leta.

Obseg usposabljanj za varstvo pred požarom je odvisen od vrste objekta, ocene požarne ogroženosti in števila ljudi, ki se nahajajo v objektu. Usposabljanja se delijo na:
- usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom,
- usposabljanje in preizkus usposobljenosti za gašenje usposobljenih oseb,
- usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije,
- usposabljanje varnostnikov in operaterjev varnostno nadzornih centrov,
- druga usposabljanja, če je tako določeno s posebnimi predpisi.

Za vsako vrsto usposabljanj morajo lastniki in uporabniki stanovanjskih, poslovnih ali industrijskih objektov ter delodajalci (če gre za usposabljanje zaposlenih) pripraviti in sprejeti program usposabljanja za varstvo pred požarom.

Obveznost delodajalcev ter lastnikov in uporabnikov stanovanjskih, poslovnih in industrijskih prostorov je, da s pričetkom leta 2012 uskladijo obstoječi požarni red z novimi zahtevami, pripravijo ustrezne programe usposabljanj ter usposabljajo zaposlene skladno z novo sprejetimi programi.

Veliko pozornosti pri zagotavljanju požarne varnosti je potrebno nameniti tudi izvajanju požarne straže pri izvajanju vročih del v prostorih, ki niso temu namenjeni. Kot je določeno z zakonom o varstvu pred požarom je požarno stražo potrebo organizirati pri pretakanju vnetljivih snovi ali gorljivih plinov nad 5 m3, izvajanju vročih del v požarno nevarnih prostorih, ki tem delom niso namenjeni, požarno stražo pa mora organizirati tudi prireditelj javnega shoda in lokalna skupnost, lastnik oz. upravitelj gozda v času povečane požarne ogroženosti v naravnem okolju.
Požarno stražo lahko izvajajo gasilci, v primerih, ko gre za dela v objektih, kjer je ocena požarne ogroženosti majhna in gre za objekt, v katerem se ne zadržuje večje število ljudi, pa lahko požarno stražo opravljajo za gašenje usposobljene osebe. Iz navedenega sledi, da je potrebno pred izvajanjem vročih del določiti požarnovarnostne ukrepe in obseg požarnega varovanja – požarne straže.




Zadnje novice


16.
Aug
2011

Energetska sanacija stavb

Energetska sanacija stavbe je običajno potrebna, ko uporabnik ugotovi, da je stavba energetsko potratna in je potrebno z gradbenimi posegi zagotoviti manjšo porabo energije za ogrevanje, hlajenje, pripravo sanitarne vode,…... Več
26.
Sep
2011

Novosti pri izvajanju ukrepov varstva pred požarom

Novosti pri izvajanju ukrepov varstva pred požarom Več
07.
Jul
2011

Cena inženirskih storitev

Inženirske zbornice Slovenije (IZS) je na svoji 27. redni skupščinski seji (dne 19. 4. 2011) sprejela poenotenje meril za določevanje vrednosti inženirskih storitev (Indikativna in poenostavljena merila za vrednotenje inženirskih storitev), ki jih j... Več
03.
Jan
2012

Spremembe na področju varnosti in zdravja pri delu

Konec leta 2011 so bili sprejeti štirje pravilniki, ki zadevajo področje varnosti in zdravja pri delu in sicer: - Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu. - Pravilnik o dovoljenjih za opravljanje strokovnih na... Več
05.
Sep
2011

Stanovanjske hiše - gradnja in rekonstrukcija

Za gradnjo ali rekonstrukcijo stanovanjske hiše mora investitor pridobiti gradbeno dovoljenje. Več