Elaborat zapore občinskih in državnih cest

13.03.2012
V skladu z Zakonom o cestah, je dovoljeno izvajati dela na in ob državni cesti le ob izpolnjevanju pogojev, ki jih predpisuje ta zakon. Mednje spada tudi dovoljenje za delno – polovično, oziroma ali popolno zaporo odseka državne ceste. V ta namen je si je potrebno pridobiti tovrstno dovoljenje, ki ga izda Direkcija republike Slovenije za ceste (DRSC), na podlagi izdelanega elaborata postavitve začasne prometne signalizacije v času izvajanja del.


popravilo cest
Družba Požarni sektor d.o.o., izdeluje potrebne elaborate za vse vrste zapor, ki jih je potrebno predložiti ob izvajanju gradbenih del na državnih cestah. Elaborati se izvedejo strokovno in v skladu s Pravilnikom o načinu označevanja in zavarovanja del na javnih cestah in ovir v cestnem prometu.
Zadnje novice


16.
Aug
2011

Energetska sanacija stavb

Energetska sanacija stavbe je običajno potrebna, ko uporabnik ugotovi, da je stavba energetsko potratna in je potrebno z gradbenimi posegi zagotoviti manjšo porabo energije za ogrevanje, hlajenje, pripravo sanitarne vode,…... Več
26.
Sep
2011

Novosti pri izvajanju ukrepov varstva pred požarom

Novosti pri izvajanju ukrepov varstva pred požarom Več
07.
Jul
2011

Cena inženirskih storitev

Inženirske zbornice Slovenije (IZS) je na svoji 27. redni skupščinski seji (dne 19. 4. 2011) sprejela poenotenje meril za določevanje vrednosti inženirskih storitev (Indikativna in poenostavljena merila za vrednotenje inženirskih storitev), ki jih j... Več
03.
Jan
2012

Spremembe na področju varnosti in zdravja pri delu

Konec leta 2011 so bili sprejeti štirje pravilniki, ki zadevajo področje varnosti in zdravja pri delu in sicer: - Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu. - Pravilnik o dovoljenjih za opravljanje strokovnih na... Več
05.
Sep
2011

Stanovanjske hiše - gradnja in rekonstrukcija

Za gradnjo ali rekonstrukcijo stanovanjske hiše mora investitor pridobiti gradbeno dovoljenje. Več